طراحي وب


طراحي وب و پرتال ها و ... از موارديست كه به تخصص هاي گوناگوني در زمينه هاي مختلف نياز دارد. اين امر توسط تيم هاي پارسي سان برآورده شده است .براي اموري مانند طراحي وب از مدير پروژه ، طراح ui ux و برنامه نويس وب و تا متخصص تست و مدیر محصول ، همه و همه بصورت یک تیم تا پایان پروژه در كنار هم قرار دارند و با نظارت متخصصان فنی و هنري و تحليل گران پروژه در هر مرحله نسبت به بهبود و کنترل بخش مربوط به خود می پردازند . حتي يك پروژه کوچک و ساده نيز تمامي مراحل مهندسي را طي ميكند و از تست کنترل کیفیت مهندسي و هنری و بصری ، برخوردار خواهد بود.